Terms and Conditions

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden tussen de volgende partijen:

Pigeons for you

En:

de Koper, zoals hierna gedefinieerd;

Inleiding

Pigeons for you heeft een website (www.pigeonsforyou.com) , waarop online duiven worden verkocht.

De huidige verkoopvoorwaarden regelen de online verkopen door Pigeons for you aan de Koper, zoals hierna gedefinieerd.

Definities

De volgende termen in de huidige verkoopvoorwaarden aangeduid met een hoofdletter hebben de volgende betekenis:

Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

Duif: de duif of duiven aangeduid in het aanbod tot aankoop uitgaande van de Koper, zoals hierna gedefinieerd, uitgebracht via de Website, zoals hierna gedefinieerd.

Jonge Duif: duif of duiven die maximum één jaar oud is/zijn op het ogenblik van het begin van de veilingsperiode.

Koper: een Consument die een bestelling heeft gedaan bij Pigeons for you.

Verkoopvoorwaarden: de huidige algemene verkoopvoorwaarden

Website: www.Pigeonsforyou.com

Artikel 1 – Voorwerp

De Verkoopvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden en modaliteiten te bepalen waaronder Pigeons for you de Duif verkoopt aan de Koper.

De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke internetverkoop door Pigeons for you aan een Koper.

Artikel 2 – Totstandkoming van de koopovereenkomst tussen Pigeons for you en de Koper

2.1. Aanbod gaat uit van de Koper

De beschrijving van een duif of duiven en/of de foto’s van een duif of duiven op de Website zijn louter uitnodigingen uitgaande van Pigeons for you tot het ontvangen van een bindend aanbod tot koop; zij vormen in geen geval een bindend aanbod tot verkoop uitgaande van Pigeons for you.

De Koper die een duif beschreven en/of getoond op de Website wenst aan te kopen, betaald de prijs aan Pigeons for you die op de website vermeld staat.

Pigeons for you behoudt zich in alle geval het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de Koper na ontvangst van het aanbod van de Koper.

2.2. Totstandkoming van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen Pigeons for you en de Koper komt vervolgens tot stand op het ogenblik dat Pigeons for you het aanbod van de Koper tot aankopen van de Duif aanvaardt. Pigeons for you zal binnen de 48 uur na aanvaarding van voormeld aanbod van de Koper een bevestigings e-mail sturen naar de Koper.

Artikel 3 – Leveringsplicht van Pigeons for you

 • De identiteit van de Duif wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, afdoende aangetoond door Pigeons for you door middel van de pedigree/stamboom  en de ringkaart (behalve in de landen waar de Federatie – zoals de Nederlndse Duivensportbond of gelijkaardige buitenlandse entiteiten dit niet voorzien, in welk geval de ring aan de poot de identiteit van de Duif aantoont). Voormelde documenten worden, behoudens andersluidende afspraak, overgemaakt door Pigeons for you aan de Koper ofwel op het ogenblik van de levering van de Duif ofwel kort na de levering per post.
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat de eventuele onvruchtbaarheid of verminderde vruchtbaarheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van Pigeons for you dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd – geen invloed heeft op de conformiteit van het geleverde goed;
 • Mede gelet op de aard van het verkochte goed, zijnde een levend dier, erkent de Koper dat een perfecte gezondheid van de Duif – niettegenstaande de inspanningen van Pigeons for you dienaangaande en zoals hierna geconcretiseerd -, niet vereist is opdat Pigeons for you aan haar leveringsverplichting zou hebben voldaan.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van Pigeons for you

4.1. Gezondheid/conditie

Pigeons for you verbindt zich ertoe aan haar leverancier(s)/de duivenmelker(s) de verplichting op te leggen de Duif  te leveren in een goede conditie. Een duif in goede conditie vertoont:

 • normaal witte neusdoppen
 • heeft voldoende spierweefsel naast het borstbeen
 • heeft een bleekroze keel zonder slijmen
 • vertoont een glanzend vederkleed
 • geeft een vitale indruk.

Bovendien verbindt Pigeons for you zich ertoe bij haar leverancier(s)/duivenmelker(s) een bewijs op te vragen dat de Duif een vaccinatie heeft toegediend gekregen tegen paramyxo en dit minder dan zes maanden voor het einde van de veilingsperiode.

4.2. DNA-certificaat

4.2.1. Indien de verkoop een Jonge Duif betreft:

Behoudens andersluidende vermelding op de Website naar aanleiding van een welbepaalde veiling, verbindt Pigeons for you zich ertoe een DNA-certificaat te voorzien bij jonge duiven, zonder prestaties, zoals hierna omschreven, te bezorgen aan de Koper uiterlijk bij de levering van de Jonge Duif, voorwerp van de koopovereenkomst.

Dit DNA-certificaat toont met een grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de Jonge Duif en diens ouders of één van de ouders (indien slechts één van de ouders relevant is of voorhanden is). Voormeld DNA-certificaat kan niet meer worden aangeleverd indien elk van beide ouders resp. de relevante ouder vooroverleden is of niet voorhanden is.

Uitzonderingen hierop zijn:

(a) Jonge duiven die bevlogen zijn, worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.
(b) Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif worden niet standaard met DNA-certificaat aangeboden.

4.2.2. Indien de verkoop geen Jonge Duif betreft:

De Koper kan – indien het een duif betreft waarvan de koopprijs 25.000 EUR te boven gaat – binnen de 24 uur na het plaatsen van de bestelling een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek richten tot Pigeons for you (per e-mail:  info@pigeonsforyou.com) tot het bekomen van een DNA-certificaat. In voorkomend geval zal Pigeons for you opdracht geven aan de duivenmelker/leverancier om zo spoedig mogelijk een kind te kweken met het oog op het opstellen van een DNA-certificaat.

Dit DNA-certificaat toont met grote graad van zekerheid de genetische verwantschap aan tussen de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, en het kind van de desbetreffende duif gekweekt na afloop van de veilingperiode. Dit DNA-certificaat toont dus aan dat de individuele duif, voorwerp van de koopovereenkomst, vruchtbaar is. De Koper verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het opstellen van een DNA-certificaat ongeveer 14 weken in beslag neemt.

4.2.3. Indien het DNA-certificaat bedoeld in artikel 4.2.3 niet wordt overgemaakt aan de Koper uiterlijk binnen de zestien weken nadat de Koper hiertoe het verzoek gericht heeft tot Pigeons for you, heeft de Koper het recht om af te zien van de aankoop van de desbetreffende duif, voorwerp van de koopovereenkomst. In voorkomend geval zal Pigeons for you binnen zeven werkdagen volgend op de schriftelijke kennisgeving (per e-mail: info@pigeonsforyou.com) door de Koper van de beslissing om van de koop af te zien, de koopprijs terugbetalen aan de Koper voor zover deze reeds was betaald aan Pigeons for you. Partijen verklaren in voorkomend geval jegens elkaar verder niet gehouden te zijn tot enige vergoeding.

4.2.4. Indien de Koper geen DNA-certificaat, zoals bedoeld in artikel 4.2.3 aanvraagt binnen de voormelde termijn van 24 uur, kan Pigeons for you in geen geval gehouden worden de schade te vergoeden die gebeurlijk zou worden geleden door de Koper verband houdende met informatie die uit het DNA-certificaat zou zijn gebleken indien dit wel was aangevraagd.

4.2.5. De Koper aanvaardt dat de hierboven omschreven DNA-certificaten voldoende de afstamming en/of vruchtbaarheid van de betrokken duiven bewijzen.

Artikel 5 – Koopprijs –  betalingsmodaliteiten – plaats van betaling

5.1. Koopprijs

 • De koopprijs, die door de Koper dient te worden betaald aan Pigeons for you voor de Duif, is deze die in de bestelling vermeld staat en die werd aanvaard en bevestigd door Pigeons for you.
 • Alle bedragen worden steeds uitgedrukt in EURO. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen,  worden alle betalingen in EURO uitgevoerd.
 • In de voormelde koopprijs is NIET begrepen:
  • andere belastingen of taksen die gebeurlijk van toepassing zijn, zoals invoertaksen
  • overige kosten, zoals eventuele bankkosten van de Koper
  • transportkosten voor het vervoer van de Duif van de plaats van levering zoals bepaald in artikel 7 tot aan de door de Koper gewenste plaats. De Koper staat zelf in voor dit transport. Op uitdrukkelijke en afzonderlijke vraag van de Koper kan Pigeons for you dit transport (helpen) regelen (in naam en) voor rekening van de Koper. Pigeons for you behoudt zich het recht voor de kosten hiervoor aan te rekenen aan de Koper.

5.2. Betalingsmodaliteiten:

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen Pigeons for you en de Koper, zoals bepaald in artikel 2.2, verstuurt Pigeons for you een factuur aan de Koper. De Koper dient vervolgens het aldaar vermelde totaalbedrag, behoudens andersluidende regeling, rechtstreeks te betalen aan Pigeons for you binnen een periode van zeven kalenderdagen na ontvangst van deze factuur.

De niet-betaling of de onvolledige betaling van het bedrag vermeld op de factuur binnen de voormelde periode en in geval de ingebrekestelling van Pigeons for you hiertoe gedurende 10 kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, is een ernstige tekortkoming en volstaat om aanleiding te geven tot de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie lastens de Koper, zoals in artikel 12 bepaald.

5.3. Plaats van betaling

De plaats van betaling is steeds de maatschappelijke zetel van Pigeons for you, zoals hierboven aangegeven.

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht, eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Pigeons for you blijft eigenaar van de Duif tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs is ontvangen door Pigeons for you.

Het risico betreffende de Duif gaat over op de Koper op het ogenblik van de levering, zoals hierna bepaald.

Artikel 7 – Levering

7.1. De plaats van levering van de Duif  is – naar gelang de omstandigheden –  (i) de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier van wie Pigeons for you de Duif zelf heeft aangekocht, (ii) het bedrijfsadres van Pigeons for you, zoals hierboven vermeld, (iii) of in voorkomend geval bij de eerste vervoerder gevestigd in Nederland. De gewenste plaats van levering wordt uiterlijk op het ogenblik van het aanbod, zoals bepaald in artikel 2.1, meegedeeld door de Koper aan Pigeons for you.

(i) Indien de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier is, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door Pigeons for you aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de levering van de Duif of de afzonderlijke duif op de woon-  of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

(ii) Indien de plaats van levering het bedrijfsadres van Pigeons for you is, wordt de Duif of – in voorkomend geval -een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst, geacht te zijn geleverd door Pigeons for you aan de Koper op het ogenblik dat er kennisgeving wordt gedaan van de aankomst van de Duif of de afzonderlijke duif op het bedrijfsadres van Pigeons for you, zoals hiervoor vermeld.

(iii) Indien de plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in Nederland is, wordt de Duif of – in voorkomend geval – een afzonderlijke duif voorwerp van de koopovereenkomst geacht te zijn geleverd door Pigeons for you aan de Koper door afgifte ervan aan de eerste vervoerder gevestigd in Nederland.

7.2. Pigeons for you verbindt zich ertoe de Duif te leveren zoals hiervoor bepaald, uiterlijk zes maanden na het aflopen van de veilingperiode, onverminderd artikel 7.4.

Indien de Koper als plaats van levering de vestigingsplaats van de eerste vervoerder in Nederland heeft gekozen maar de Duif door omstandigheden waarover Pigeons for you geen controle heeft (bijv. een uitvoerverbod), niet kan worden geleverd bij die eerste vervoerder uiterlijk bij het verstrijken van de leveringstermijn, is de plaats van levering de woon- of vestigingsplaats van de duivenmelker/leverancier.

7.3. Pigeons for you staat als verkoper niet in voor het transport van de Duif vanaf de plaats van levering, zoals hiervoor bepaald, tot aan het door de Koper desgevallend finaal gewenste adres. Pigeons for you is bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor dit transport vanaf de plaats van levering zoals hiervoor bepaald, zelfs indien Pigeons for you enige handeling zou hebben gesteld om het transport te faciliteren en dit zelfs indien Pigeons for you hiertoe een afzonderlijke opdracht van de Koper zou hebben aanvaard.

7.4. Pigeons for you kan in geen geval verplicht worden de Duif te leveren alvorens de koopprijs zoals bepaald in artikel 5 werd ontvangen.

Artikel 8 – Klachten

Elk gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld aan Pigeons for you per aangetekend schrijven. Een gebrek dat niet tijdig wordt gemeld, kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Pigeons for you.

Artikel 9 – Maatregelen in geval van ziekte of overlijden 

De Koper, verbindt zich er evenwel toe om in geval ziekte wordt vastgesteld bij de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur te melden aan Pigeons for you (op de bedrijfszetel). In geval het overlijden wordt vastgesteld van de Duif op het ogenblik van aankomst van de Duif bij de Koper, dient de Koper dit aan Pigeons for you (op de bedrijfszetel) te melden binnen de 24 uur na vaststelling hiervan.

De voormelde meldingen dienen te gebeuren via info@pigeonsforyou.com en in geval van overlijden dienen foto’s ter staving van het overlijden te worden bijgevoegd. Voornoemde meldingen dienen onder meer toe te laten, indien Pigeons for you dit nodig acht, een gediplomeerde dierenarts de nodige onderzoeken te laten doen en hierover een verklaring te laten afleggen.

Artikel 10 – Exoneratiebeding

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke waarborgverplichtingen, is Pigeons for you niet aansprakelijk jegens de Koper voor schade geleden door de Koper tengevolge van de lichte fout van Pigeons for you en/of haar aangestelden of uitvoeringsagenten.

Artikel 11 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Pigeons for you is niet aansprakelijk voor en kan niet gehouden worden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper in geval van tijdelijke of definitieve overmacht om te presteren. Onder overmacht wordt begrepen iedere oorzaak die buiten de macht van Pigeons for you ligt, zoals onder meer (doch niet limitatief): staking, uitbreken van vogelpest of andere ziektes, in-of uitvoerverbod, …

In geval een situatie van tijdelijke overmacht langer aanhoudt dan 30 kalenderdagen, heeft Pigeons for you het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Koper.

Artikel 12 – Uitdrukkelijk ontbindend beding

Pigeons for you heeft het recht om de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden lastens de Koper zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in geval van ernstige tekortkoming van de Koper aan één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen, voor zover de ingebrekestelling hiertoe zonder gevolg is gebleven gedurende 10 kalenderdagen (indien meer dan één ingebrekestelling wordt verstuurd, wordt deze termijn berekend vanaf de eerste ingebrekestelling). Pigeons for you behoudt zich het recht voor desgevallend bijkomende schadevergoeding te vorderen van de Koper.

De niet-betaling van de volledige koopprijs zoals bepaald in artikel 5 binnen de aldaar vermelde termijn wordt in ieder geval beschouwd als een voldoende ernstige tekortkoming van de Koper die een eenzijdige, buitengerechtelijke ontbinding door Pigeons for you van de koopovereenkomst toelaat.

Artikel 13 – Bewijs

De contractpartijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (o.m. via e-mailberichten, …)

Artikel 14 – Splitsbaarheid

Een contractuele bepaling van de Verkoopvoorwaarden die in rechte geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of anderszins onafdwingbaar is (bijv. omdat het op grond van de wet voor niet geschreven wordt gehouden), wordt van rechtswege geacht geen deel meer uit te maken van de Verkoopvoorwaarden, zonder dat dit de geldigheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen aantast.

Artikel 15 – Privacy verklaring

Pigeons for you verwerkt persoonsgegevens, overeenkomstig de privacy verklaring die u kan vinden op https://www.pigeonsforyou.com/privacy. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via ons contactformulier https://www.pigeonsforyou.com/contact.

Artikel 16 – Toepasselijke rechtsregels

De koopovereenkomst tussen Pigeons for you en de Koper wordt beheerst door de Verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene voorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper zijn in geen geval van toepassing.

Enkel de Verkoopvoorwaarden opgesteld in het Nederlands beheersen de koopovereenkomst tussen Pigeons for you en de Koper. Pigeons for you is niet aansprakelijk voor gebeurlijke vertaalfouten of afwijkingen in vertaalde algemene verkoopvoorwaarden en/of op de website.

Verder wordt de koopovereenkomst beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 17 – Bevoegde rechtscolleges

Alle geschillen tussen de partijen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de geldigheid, de uitvoering en/of de interpretatie en/of de beëindiging van de koopovereenkomst, met inbegrip van de Verkoopvoorwaarden, worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken die exclusief bevoegd zijn. Pigeons for you kan hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk afzien.